การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

01 Dec 2016   Views 4501 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำสมาชิกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) จำนวน ๒๒ คน เข้าพบและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาจากนาย Khin Maung Cho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา นาย Set Aung รองผู้ว่าธนาคารแห่งชาติเมียนมา และนาย Htein Lwin ปลัดกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา ที่โรงแรม Lake Garden กรุงเนปิดอว์ 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักธุรกิจไทยได้ทำความรู้จักกับผู้กำหนดนโยบาย (policy maker) ด้านเศรษฐกิจของเมียนมา 2) รับทราบรายละเอียดของนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านธุรกิจ และ 3) หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือ รวมทั้งโอกาสการลงทุนของไทย และทิศทางของนโยบายด้านเศรษฐกิจในอนาคต 

ในการหารือ ฝ่ายเมียนมายืนยันนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ และพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ โดยในส่วนของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ และร่วมมือกับเมียนมาในสาขาที่เมียนมาให้ความสำคัญ ได้แก่ ภาคการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคการผลิต ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน (PPP) การพัฒนา SME การขยายศูนย์การผลิต (manufacturing centre) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา R&D นอกจากนี้ ฝ่ายเมียนมาสนใจพัฒนาทวายและเมียวดีให้เป็นศูนย์ผลิตสินค้า เพื่อสร้างงานในพื้นที่ใกล้ชายแดนกับไทย โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา (light industry) สิ่งทอ และการแปรรูปอาหาร 

สำหรับนโยบายด้านการเงินการคลังของเมียนมา ภายหลังการรับหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ยังมีความต่อเนื่อง โดยรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึง (financial inclusion) และธนาคารแห่งชาติเมียนมาได้เห็นชอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน (fintech) และการใช้เงินสกุลต่างประเทศในเมียนมา รวมทั้งระบบภาษีในเมียนมา 
 
สำหรับภาคไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน เมียนมามีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๔,๖๐๐ MW และมีนโยบายให้ไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน 1.7 ล้านครัวเรือนภายในปี 2562 และทั่วประเทศภายในปี 2563 ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้า (power generation) และสายส่ง (transmission) 

การหารือเป็นไปด้วยดีภายใต้บรรยากาศฉันมิตร โดยฝ่ายไทยได้รับข้อมูลด้านนโยบายของเมียนมาในเชิงลึก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้พบหารือกับหน่วยงานเมียนมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในเมียนมาต่อไป