การเมืองและเศรษฐกิจ

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

04 Nov 2016   Views 1638 การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธานการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) เพื่อร่วมจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อมวลชน ราว ๑๐๐ คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำร่างยุทธศาสตร์รายภูมิภาคทั่วโลกของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมเอเชียตะวันออกจะนำข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปสะท้อนในร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกข้างต้น ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทด้านต่างประเทศสำหรับทุกหน่วยงานของไทย โดยมีสาระสำคัญ คือ การนำนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี / นโยบาย Thailand 4.0 / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อนึ่ง กรมเอเชียตะวันออกจะได้นำสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึ้นหารือในรายละเอียดอีกครั้งในช่วงการประชุมเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ ทั่วโลก ปี ๒๕๕๙ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกัน