การเมืองและเศรษฐกิจ

การสัมมนาระดมสมองสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564)

23 Aug 2016   Views 2504 การสัมมนาระดมสมองสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ  กรมเอเชียตะวันออก ได้เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ


ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปเพื่อการระดมสมองภายในกรม (รอบแรก) เพื่อร่วมกันพิจารณาบริบท ประเด็นสำคัญของภูมิภาค กรอบเวทีหารือสำคัญ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค 

โดยทั้งนี้ กรมเอเชียตะวันออก จะได้ดำเนินการกระบวนการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559 เพื่อทดแทนแผนยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกฉบับเดิม (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยจะทำการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประมวลและปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นชอบต่อไป