การเมืองและเศรษฐกิจ

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

15 Jul 2014   Views 24756

มาแล้ว..!! รายการประเภทกิจการต้องห้าม (Negative List) ฉบับใหม่ในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

หลังจากที่ทางการจีนเคยประกาศฉบับแรกแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน 2556 นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจะได้รับ “ความเสรี” อีกระดับขั้นหนึ่งซึ่งรัฐบาลเซี่ยงไฮ้จัดให้เต็ม


Negative List ลดกว่า 1 ใน 4 .. พลิกบทบาท "เสรี" มากกว่าเดิม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศรายการประเภทกิจการต้องห้าม (Negative List) ฉบับใหม่ ซึ่งปรับลดข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุนเหลือ 139 รายการจากเดิม 190 รายการ ซึ่งมีรายการลดลงถึงร้อยละ 26.8 (ลดลง 51 รายการ) โดยแบ่งเป็นข้อจำกัดการลงทุน 110 รายการ และข้อห้ามลงทุน 29 รายการ ซึ่งครอบคลุมภาคเกษตรกรรม 6 รายการ ภาคอุตสาหกรรม 66 รายการ และภาคบริการ 67 รายการ

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบ Negative List ฉบับปี 2556 กับปี 2557 จะพบว่า มีหลายสาขาธุรกิจที่ทางการจีนได้ยกเลิก/ผ่อนคลายข้อจำกัด ได้แก่ สาขาบริการ (บริการขนส่งทางน้ำ บริการทางพาณิชย์ บริการเฉพาะทาง และบริการทางสังคม) สาขาการผลิต (การออกแบบเรือสำราญและเรือเดินสมุทร การผลิต/ออกแบบ/วิจัยอุปกรณ์สำหรับการขนส่งผู้โดยสารระบบราง) สาขาเหมืองแร่ สาขาก่อสร้าง และสาขาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ลดข้อกำหนดบางอย่างที่มีความคลุมเครือ รวมถึงปรับข้อกำหนดต่างๆ ที่มีความซ้ำซ้อนกัน
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ อย่างเสรีอีกระดับขั้นหนึ่ง และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2553 - 2558)ที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการบริการให้ได้ถึงร้อยละ 65 ของปริมาณ GDP ของนครเซี่ยงไฮ้ภายในปี 2558 ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติได้รับรู้ถึงความโปร่ง ใสที่รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้พยายามส่งเสริมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศของ การค้า และการลงทุนที่ดีสู่เวทีนานาชาติอีกด้วย  

ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศ Negative List ฉบับใหม่ ได้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมากถึงแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นของจีน โดย Mr. Greg Gilliagan ประธานหอการค้าสหรัฐอเมริกา – จีน มองว่า การลดข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุนในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้นับเป็นการเปลี่ยนแปลง สู่ทิศทางการเปิดเสรีที่มากขึ้นของประเทศจีน รวมถึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการลงทุนทวิภาคีระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีน (US-China bilateral investment treaty) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จาก KPMG บริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ชี้ว่า Negative List ฉบับใหม่ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่นำไปสู่การเปิดเสรีของจีน และเป็นการเพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารจัดการของจีนมากขึ้นในสายตานานาชาติอีกด้วย


ยกขบวนเข้าเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้.. ต่างชาติจดทะเบียนใหม่เพิ่มต่อเนื่อง

เป็นเวลากว่า 9 เดือนที่เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ จากเดือนตุลาคม 2556 ที่มีจำนวนธุรกิจต่างชาติเข้าจดทะเบียนเพียง 29 ราย/เดือน มาเป็น 207 ราย/เดือนเมื่อช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถิติรายเดือนที่เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า ล่าสุดเมื่อช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 มีสถิติการลงทุนของธุรกิจต่างชาติในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้สะสมทั้งสิ้น 1,245 ราย คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมมูลค่ากว่า 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องพบว่า มีธุรกิจต่างชาติจากกว่า 60 ประเทศ/เขตปกครองพิเศษทั่วโลกเข้าลงทุนในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้แล้ว โดย 10 ประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่เข้าลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะ British Virgin และเยอรมัน ตามลำดับ ซึ่งกว่าร้อยละ 92 ของธุรกิจต่างชาติที่เข้าลงทุนใหม่เป็นสาขาธุรกิจที่นอกเหนือจาก Negative List ฉบับเดิม (ข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุน 190 รายการ) โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสาขาบริการทางพาณิชย์และบริการเฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ 56.6 และร้อยละ 33.8 ของธุรกิจต่างชาติทั้งหมดตามลำดับ

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้พยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในเขตการค้าเสรี ด้วยการออก Negative List ฉบับใหม่ที่มีข้อห้ามและข้อจำกัดลดลงกว่าเดิม ประกอบกับมาตรการผ่อนปรนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มีฐานการลงทุนอยู่ในบริเวณเขตการค้าเสรีฯ สามารถแจ้งรายละเอียดการนำเข้าสินค้าได้ ณ ด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วจีน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป) น่าจะดึงดูดให้ธุรกิจต่างชาติมีความสนใจเข้าลงทุนในเขตการค้าเสรีฯ ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจไทยที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าลงทุนในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้หรือไม่? อย่างไร?
เชื่อว่าหากเป็นสาขาธุรกิจบริการสมัยใหม่แล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นสาขาที่เขตการค้าเสรีฯ มุ่งเน้นส่งเสริมและเปิดเสรี อย่างไรก็ดี ยังจำเป็นต้องติดตามนโยบายเปิดเสรีที่ทางการจีนจะทยอยประกาศใช้อย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลอ้างอิง

  1. สำนักข่าว Wall Street Journal http://online.wsj.com หัวข้อ “Shanghai Free-Trade Zone Reduces Restrictions”
  2. สำนักข่าว Reuters www.reuters.com หัวข้อ“Shanghai trade zone shortens FDI restriction list without significant liberalization”
  3. สำนักข่าว China Daily http://africa.chinadaily.com.cn หัวข้อ “Free trade zone sees huge investment”
  4. KPMG China Tax Alert www.kpmg.com หัวข้อ “Pilot Free Trade Zone Series - Release of Negative List for China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (2014)”
  5. สำนักข่าว CNBC www.cnbc.com หัวข้อ“Shanghai free trade zone firms get customs break”
  6. www.dongao.com หัวข้อ 负面清单“瘦身”

ที่มาภาพ : http://paper.people.com.cn
อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้