ปกิณกะ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

06 Jun 2014   Views 80808 พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นเกาะขนาดเล็ก ในช่องแคบมะละกา มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่อแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนา

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะได้รับขนานนามในขณะนั้นว่าเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมก็ตาม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้สิงคโปร์ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นประเทศเดียวและประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับตั้งแต่ปี 1965 สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ Tax Havens อันส่งผลให้สิงคโปร์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าตัว ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในแต่ละยุคมีดังนี้

อ่านบทความ คลิกอ้างอิงบทความจาก : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
ขอบคุณรูปภาพจาก : thumbsup.in.th