ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนไทย - ญี่ปุ่น

26 Nov 2018   Views 4674 การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนไทย - ญี่ปุ่น

                 ไทย - ญี่ปุ่นได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปี 2430 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน “งานเทศกาลไทย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และความนิยมไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น
                 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในญี่ปุ่นได้จัดงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนการจัดงานด้านวัฒนธรรมไทยในญี่ปุ่นของภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และเผยแพร่ประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การแสดงนาฏศิลป์และมวยไทย การแสดงดนตรีโดยศิลปินยุคใหม่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และนิทรรศการเพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นต้น


บรรยากาศภายในงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1 (ที่มา: https://goo.gl/jycNTc) 

งานเทศกาลไทยครั้งที่ ๑ ณ เมืองฟูกูโอกะ
                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ จัดงานเทศกาลไทยในฟูกูโอกะ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายจุงโกะ อิโนะอูเอะ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และภายในงานเทศกาลไทยมีการจัดนิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าไทยและอาหารไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน


 นายนฤชัย นินนาท รองกงสุลใหญ่รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเกียวโต
(ที่มา: https://goo.gl/UWpR6z)

งานวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเกียวโต
                 สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น - ไทย (Japan-Thailand Educational Exchange Society) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนไทย - ญี่ปุ่น ร่วมกับเมืองเกียวโตและหน่วยงาน ทีมประเทศไทยในนครโอซากา จัด “งานวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น” ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นายชูอิจิ ยามะอุจิ (Mr. Shuichi Yamauchi) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต นายไดซากุ คาโดะคาวะ (Mr. Daisaku Kadokawa) นายกเทศมนตรีเมืองเกียวโต และ นายมาซาฮารุ
มุระตะ (Mr. Masaharu Murata) ประธานสมาชิกสภาจังหวัดเกียวโตเข้าร่วมงานด้วย
                 งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะเยาวชนไทย การแสดงทางวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทย การสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การนวดแผนไทย และการชงชาแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ "Thailand 4.0 - The future is here." เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค(เสื้อเหลือง) นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ (ที่มา: https://goo.gl/2Ju6FB)

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ ๑
                 เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำคณะข้าราชการ ทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะ ตามคำเชิญของนายโยชิโนริ ยามากูจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีนี้ หลังจากที่ได้จัดงาน Thai Fair เมื่อปี ๒๕๖๐ ในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น การจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้แก่ชาวเมืองซากะในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอาหาร การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยกองการสังคีต กรมศิลปากรได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หลากหลาย ทั้งการแสดงโขน ดนตรีไทย รำสี่ภาค และศิลปะการต่อสู้โบราณมาแสดงให้ชาวเมืองซากะได้ชม นอกจากนี้ยังมีการออกร้านผลไม้สดจากไทยโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบาย Thailand 4.0 ด้วย

* * * * *