ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

08 Nov 2018   Views 3807 กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

                   
                   เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561 นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 นำคณะข้าราชการกรมเอเชียตะวันออกเดินทางเยือนเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีใต้ โดยคณะได้มีโอกาสพบปะกับภาคส่วนต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและสถาบันคลังสมอง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ นอกจากนี้ คณะยังมีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) ที่นครปูซาน พบปะกับชุมชนไทยที่เมืองฮวาซอง และเยือน อนุสรณ์สถานและสุสานของทหารสหประชาชาติ (The United Nation Memorial Cemetery) ด้วย

กระชับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

                  คณะฯ ได้พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงรวมชาติ กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมในคาบสมุทรเกาหลี ภาพรวมนโยบาย New Southern Policy การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ได้เข้าพบหารือ กับ Korea Immigration Office เพื่อรับฟังสถานการณ์แรงงานไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

รับฟังข้อมูลจากสถาบันคลังสมอง

              คณะฯ ได้เข้าพบหารือกับสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ ได้แก่ Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) และ The ASAN Institute for Policy Studies เพื่อรับฟังนโยบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อบทบาทของอาเซียนที่มีต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

แสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

                คณะฯ ได้เดินทางเยือนศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) ซึ่งตั้งอยู่ที่นครปูซาน ทางตอนใต้ของกรุงโซล โดยเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในเกาหลีใต้และในประเทศอาเซียน + 3 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเกาหลีใต้และประเทศอาเซียน โดยได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่นครปูซาน และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

พบปะชุมชนไทย

                   คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนไทยที่วัดป่าพุทธรังสีโซลซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮวาซอง ทางตอนใต้ของ กรุงโซล โดยได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในเกาหลีใต้ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของเกาหลีใต้ที่เปิดโอกาสให้คนไทยและแรงงานไทยที่พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเข้ารายงานตัวโดยสมัครใจ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับไทยได้โดยไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) และไม่ถูกรายงานชื่อต่อทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในเกาหลีใต้ที่วัดป่าพุทธรังสีโซล

วางพวงมาลาไว้อาลัยแด่ทหารไทย

                 ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 และคณะฯ The United Nation Memorial Cemetery เมืองปูซาน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเเละสุสานของทหารสหประชาชาติที่เสียชีวิตลงในระหว่างร่วมรบในสงครามเกาหลีระหว่างปี ค.ศ.1950 - 1953 ซึ่งมีทหารเสียชีวิตไปกว่า 30,000 นาย โดยได้วางพวงมาลาและยืนไว้อาลัยแด่ทหารไทยจำนวน 136 คน ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติภารกิจในสงครามเกาหลี ณ แท่นจารึกวีรกรรมทหารไทย

------------------------

ทีมประชาสัมพันธ์

กรมเอเชียตะวันออก

พฤศจิกายน 2561