ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

02 Nov 2018   Views 7035 การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1

(ที่มา; https://goo.gl/9xTuJf)

                      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ซึ่งเป็นธนาคารที่มีสาขาในจีน) จัดงาน 1st Bangkok - Shanghai Economic Conference ณ โรงแรม Hilton Shanghai Hongqiao มีนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้เชิญนาย Sun Weimin เลขาธิการ Shanghai Public Diplomacy Association และนาง Zong Yuyan รองผู้อำนวยการ Shanghai Municipal Commission of Commerce เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีนักธุรกิจไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 ราย

(ที่มา; https://goo.gl/8mscaY)

                         การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุนไทย - จีน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการแข่งขันของไทย และผลักดันการเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศ และเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน อาทิ Belt and Road Initiative และ Made in China 2025 และเป็นเวทีเชื่อมโยง ภาคธนาคารของไทยที่มีประสบการณ์การลงทุนในจีนมาเป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนของไทยกับจีน และยังเป็นกลไกความร่วมมือที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับนครเซี่ยงไฮ้ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง

                      กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวถึงโอกาสการลงทุนของจีนในไทย โดยเฉพาะการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการบิน เศรษฐกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ของจีน และการเป็นมหานครด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนครเซี่ยงไฮ้ในปี 2563 ในขณะที่ นาย Sun Weimin ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย - จีนในปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่าไทยและจีนจะสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน และเห็นว่าความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพฯ กับนครเซี่ยงไฮ้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้แทนธนาคารไทยทั้งสามแห่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนและข้อแนะนำแก่นักธุรกิจไทยว่า ภาคเอกชนไทยควรเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยใช้รูปแบบของ e-commerce ให้เป็นประโยชน์ และใช้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนในไทยเป็นตัวช่วยส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายตลาดในจีนได้อย่างรวดเร็ว

บรรยากาศงานสัมมนา (ที่มา; https://goo.gl/SG6au1)

                       นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนธนาคารไทยทั้งสามแห่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ เชิญชวนนักลงทุนจีนไปลงทุนในเขต EEC ซึ่งนักลงทุนจีนมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจซักถามในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง การต่อยอดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในไทยซึ่งกลุ่มนักธุรกิจจีนโดยผู้บริหารองค์กร Chinese Aging Well Association ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในไทย

                       การประชุมเศรษฐกิจไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งนี้ เป็นบทบาทเชิงรุกของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนนักลงทุนไทยทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ประสงค์จะเจาะตลาดจีน โดยการสร้างเวทีให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การเสริมสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจจีน ตลอดจนให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของจีน และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกตัวแทนจากภาคธนาคารไทยในเซี่ยงไฮ้ (ที่มา; https://goo.gl/u6LA4d)

                      อนึ่ง นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน การธนาคาร การคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน และจีนตั้งเป้าหมายให้นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก ในปี 2563

----------------------------

East Asia Watch

กรมเอเชียตะวันออก

ตุลาคม 2561