ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทยและฮ่องกงเปิดตัวความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

08 Oct 2018   Views 1208 ไทยและฮ่องกงเปิดตัวความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

                           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (automatic channel) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี พล.ต.ท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพรเลิศ กาญจนนิยต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย และนายโจว กวางซี่ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำ ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย  

นายประพันธ์ ดิษยทัต  รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (ซ้าย)

                           ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศเรื่องการมีความร่วมมือด้านการตรวจคน เข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยว สามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในการเข้าไทยทางอากาศ ขณะที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Channel) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เช่นเดียวกัน ทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติ (เช็ก เลบ ก๊อก) และที่อื่น ๆ ซึ่งภายหลังพิธีเปิด ชาวจีนฮ่องกงที่เดินทางเข้าไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน 60 คน ได้ทดลองใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติด้วยซึ่งสามารถลดระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมืองจาก 45 วินาที เหลือเพียง 20 วินาที 

การทดลองการตรวจหนังสือเดินทาง

                           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติปรากฏทางเว็บไซต์ของ กรมตรวจคนเข้าเมืองของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย โดยทางการฮ่องกง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยลงทะเบียนเพื่อใช้บริการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Channel) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ตามหลักเกณฑ์ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การถ่ายรูปรวมระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายในการเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (automatic channel)
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

                           การมีความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายในช่วงที่ผ่านมา โดยจัดเป็นความคืบหน้าทวิภาคีที่สำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และเป็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับประชาชนสองฝ่าย ภายหลังจากที่เมื่อปี 2540 ไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าไทยหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อ การท่องเที่ยว โดยคนไทยและคนฮ่องกงจะสามารถเข้าท่องเที่ยวฮ่องกงหรือไทยได้เป็นเวลา 30 วัน 
--------------------------------------
ทีมประชาสัมพันธ์
กรมเอเชียตะวันออก
กันยายน 2561