ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

26 Jan 2018   Views 4128 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

                  เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลบรูไนฯ  โดยในการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง และได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีให้มีผลเป็นรูปธรรม

                  ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                  ด้านการเกษตร ฝ่ายไทยแจ้งความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 1 ภายในปี 2561เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในระหว่างการเยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบรูไนฯ เพื่อส่งเสริมผลผลิตการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และขอบคุณฝ่ายบรูไนฯ สำหรับการนำเข้าข้าว
และน้ำตาลจากไทยอย่างต่อเนื่อง

                 ด้านฮาลาล ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านฮาลาลระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยขอบคุณภาคเอกชนบรูไนฯ ที่เข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และแจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมงาน Halal Showcase ปี 2561 และ 2562 ของบรูไนฯ

                 ด้านการแพทย์ ฝ่ายไทยยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์กับฝ่ายบรูไนฯ  โดยปัจจุบันมีชาวบรูไนฯ เดินทางมารับการรักษาพยาบาลที่ไทยมากขึ้น และยินดีกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล BNH กับกระทรวงสาธารณสุขบรูไนฯ เมื่อปี 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของบรูไนฯ และมีความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยรายที่ไม่สามารถรักษาในบรูไนฯ ให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล BNH

                  ด้านการศึกษา ฝ่ายไทยเสนอให้ความร่วมมือด้านการศึกษาครอบคลุมเรื่องการฝึกอบรม โดยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบรูไนฯ  

                 ด้านการค้าการลงทุน ฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากฝ่ายบรูไนฯ ด้านการบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้า One Village, One Product  และด้านการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานสากล รวมทั้งเห็นว่า ไทยกับบรูไนฯ สามารถร่วมลงทุนไปยังประเทศที่สาม เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและอาเซียน 

                 ด้านการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบรูไนฯ ด้านนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับบรูไนฯ ในรูปแบบประเทศไทย +1
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ฝ่ายไทยเสนอการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นที่นิยมของประชาชนทั้งสองประเทศ ได้แก่ แบดมินตันและขี่ม้าโปโล

                 นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังขอบคุณฝ่ายบรูไนฯ ได้ให้การสนับสนุนไทยในข้อมติเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมองค์กรอิสลาม ด้วยดีมาตลอด และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนในอาเซียนตามเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) และความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership - TPP)

                 ในการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงพอพระทัยกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับบรูไนฯ ทรงส่งความปรารถนาดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงฝากความระลึกมายังนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ได้ทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในด้านการเกษตร 
การท่องเที่ยว การบริการทางการแพทย์และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านกิจกรรมกีฬาขี่ม้าโปโลและแบดมินตัน

                ไทยกับบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนบรูไนฯ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่ 2 เป็นผู้แทนรัฐบาลบรูไนฯ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

                ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – พฤศจิกายน) การค้าไทยกับบรูไนฯ มีมูลค่า 637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 2 โดยไทยนำเข้าจากบรูไนฯ เป็นมูลค่า 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์จากข้าว และอาหารสัตว์เลี้ยง