ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับโรงเรียนมัธยมตอนต้นตาดม่วน เมืองหลา แขวงอุดมไซ โดยให้สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ

07 Nov 2017   Views 4147 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับโรงเรียนมัธยมตอนต้นตาดม่วน เมืองหลา แขวงอุดมไซ โดยให้สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ

               ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รัฐบาลไทยจึงได้ทำความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาของ สปป.ลาว โดยในหนึ่งนั้นได้แก่ โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นต้นมา 

               ในปีนี้ รัฐบาลไทย (โดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ) ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับโรงเรียนมัธยมตอนต้นตาดม่วน เมืองหลา แขวงอุดมไซ โดยให้สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้มีพิธีลงนามสัญญาและการเทปูนเพื่อเปิดโครงการดังกล่าว โดย ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท KCG ก่อสร้างและส้อมแปงเคหาสะถาน จำกัด เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำ นอกจากนั้น บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างห้องพักครูสำหรับโรงเรียนดังกล่าวด้วย