ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งที่ 6

26 Jul 2017   Views 2607 ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งที่ 6

             ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนายหลี่ จี๋หมิง 
             (Li Jiming) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศยูนนานเป็นประธานร่วมฝ่ายยูนนาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประมาณ 80 คน ซึ่งการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของประเด็นความร่วมมือที่ผ่านมาและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตภายใต้คณะทำงานกลุ่มย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง การศึกษา วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและอื่น ๆ คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านคมนาคมและการเชื่อมโยง และคณะทำงานกลุ่มย่อยด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
             การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกัน ลงนามบันทึกการหารือของการประชุม (Record of Discussion)  ซึ่งระบุถึงความคืบหน้าของความร่วมมือ ย้ำความสำคัญของคณะทำงานในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในหลายระดับระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะในบริบทของแผนงานในปัจจุบันและพัฒนาการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแต่ฝ่ายซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยครอบคลุม 13 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การส่งเสริมการค้า การลงทุน คมนาคม (โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า) เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข เมืองพี่เมืองน้องการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา ความมั่นคง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและความร่วมมือทางเทคนิค การเงิน พลังงาน ดิจิทัลและโทรคมนาคม
             นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะผู้แทนฝ่ายยูนนานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยได้เยี่ยมชมด่านศุลกากรเชียงของ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ โดยวิทยากรจากกระทรวงพาณิชย์ ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน แขวงการทางเชียงรายที่ 2 และที่ว่าการอำเภอเชียงของ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยให้กับคณะผู้แทนฝ่ายยูนนานได้ดียิ่ง 
             อนึ่ง คณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนานจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เป็นคณะทำงานในระดับมณฑลกลไกแรกที่ไทยมีกับจีน มีการพบหารือทุก ๆ ปีครึ่ง โดยในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 6 นี้ มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและให้การต้อนรับคณะผู้แทนทั้งฝายไทยและฝ่ายจีนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะทำงานฯ มีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาคเหนือของไทยและมณฑลยูนนานทำหน้าที่เป็นเสมือน “สะพานเชื่อมเพื่ออนาคต” สำหรับไทยกับจีนได้เป็นอย่างดีTags:   China