ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 Apr 2017   Views 2558 ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสรับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางมามอบปริญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงานนายกรัฐมนตรี นครหลวงเวียงจันทน์ และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของ สปป. ลาว อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา และนายเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรี/หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เข้าร่วมด้วย

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเป็นเอกฉันท์สมควรยกย่องให้ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย - สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร และมีความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งส่งเสริมความสามารถในด้านการบริหารประเทศอย่างโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์จากการกำหนดนโยบายต่าง ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กับนานาประเทศและสอดรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียน


     
ขอขอบคุณรูปภาพจากทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์Tags:   Laos