ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

28 Feb 2017   Views 2732 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนายธนวรรธน์ มานะทัตกงสุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา ณ เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ. - NEDA) กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต รองเจ้าแขวงจำปาสัก รองเจ้าแขวงไซยะบุลี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมด้วย

สปป. ลาว แจ้งฝ่ายไทยในการประชุม คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว (JC) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2553 ณ กรุงเทพมหานคร ว่า ประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำประปา ใน 12 เมือง และภายหลัง เพิ่มอีก 1 เมือง เป็น 13 เมือง ขณะที่ สพพ. ได้พิจารณาคัดเลือกเมืองสำคัญใน สปป. ลาว จำนวน 5 เมือง ได้แก่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว, เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี, เมืองแบ่ง แขวงอุดมไซ, เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต และ เมืองโขง แขวงจำปาสัก ในวงเงิน 310 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน 305 ล้านบาท และเงินให้เปล่าค่าฝึกอบรม 5 ล้านบาท โครงการได้เริ่มก่อสร้างพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 จึงสร้างเสร็จ โดยบริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวสามารถผลิตน้ำประปาได้ 9,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้กว่า 35,200 คน ในอนาคตยังสามารถขยายการบริการในเขตใกล้เคียงให้แก่ประชาชนได้ถึง 66,000 คน อีกด้วย

ทั้งนี้ เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต เป็นเมืองสำคัญที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งยังไม่มีระบบน้ำประปา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลและน้ำจากแม่น้ำเซบั้งไฟที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ โดยมีพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำประปา 29.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 9,867 คน ในปี 2579 คาดการณ์ว่า จะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 35,668 คน จึงจำเป็นต้องมีระบบน้ำประปาในพื้นที่ตัวเมือง สพพ. กำหนดให้การผลิตน้ำประปา เมืองไซบุลี มีกำลังการผลิต 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประกอบด้วยถังน้ำใสขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร โรงสูบน้ำแรงดันสูง อาคารที่ทำการและเติมสารเคมี โรงกรองน้ำและบ่อตกตะกอน สถานีสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเซบั้งไฟความยาว 77 เมตร และท่อส่งน้ำประปาความยาวรวม 18,734 เมตร