ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

26 Aug 2016   Views 6157 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ 


การประชุมครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ จากการประชุม JC ครั้งที่ 9 ที่กัมพูชา (ระหว่าง 15 – 16 มกราคม 2558) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 (ระหว่าง 18 – 19 ธันวาคม 2558)

สองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญได้แก่ การเร่งรัดเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ความร่วมมือด้านแรงงานในการแจกจ่ายหนังสือเดินทางให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว การผลักดันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีให้ได้ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ตามที่ที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 2  ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชาในด้านสาธารณสุข การศึกษา  การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกัมพูชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ นายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผลการลงประชามติของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเคารพต่อการตัดสินใจของประขาชนไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที จ.บันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ซึ่งเมื่อศูนย์ดังกล่าวได้รับการก่อตั้งจะให้ความช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคมของผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11 ที่กัมพูชา