ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

13 May 2014   Views 4068

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำคณะผู้แทนทีมประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจสภาพพื้นทีชายแดนฝั่งเมียนมาที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย บริเวณเมืองเมียวดี และเมืองผาอัน รัฐกะหรี่ยง และเมืองเมาะลำไย รัฐมอญ


เพื่อศึกษาสภาพเส้นทางเชื่อมโยงคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับฝ่ายเมียนมา

ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และมุขมนตรีรัฐมอญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ ในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม โดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ และการสนับสนุนให้มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยสู่พื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์โรคเรื้อนเมืองเมาะลำไย และได้บริจาคเงินและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบริษัท SCG รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท SCG ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐมอญ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า ๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : www.mfa.go.th