ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

04 Jun 2014   Views 11594 โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านประจำปี 2557 (Young Leadership Project 2014)

ในส่วนของประเทศเวียดนาม โดยได้เชิญสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม ผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ผู้แทนจากสหภาพเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ตัวแทนผู้ประกอบการค้าภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรมิตรภาพรวมจำนวน 10 คน เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ของไทย รวมทั้งศึกษาดูงานสถานที่สำคัญในประเทศไทย

ตลอดการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 4 วัน คณะได้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม รวมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำในทศวรรษที่ 21 โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลพญาไท 2 การเยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนามและสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ และพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ณ จ.นครพนม การศึกษาดูงานศูนย์การศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ณ จ.สกลนคร นอกจากนี้ คณะยังได้พบปะสังสรรค์กับข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและจาก จ.นครพนม นายกสมาคมและผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนามและสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามในประเทศไทย และตัวแทนจากภาคเอกชนในโอกาสต่าง ๆ ด้วย

ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ ศศิธร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียน

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Leadership Project 2014 ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศจะดำเนินกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้เชิญผู้นำรุ่นใหม่จากเมียนมาร์และ สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป

ชมภาพประกอบชุดที่ 1
ชมภาพประกอบชุดที่ 2ที่มาของข่าว กรมเอเชียตะวันออก 2