ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

20 Jul 2015   Views 25162

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-17 กรกฎาคม 2558

โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จำนวน 45 คน เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว กิจกรรมดังกล่าวมีหัวข้อหลัก คือ "การรับมือกับประเด็นท้าทายในภูมิภาค" (Addressing Regional Challenges) ซึ่งเน้นประเด็นความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และบรรยายเรื่อง “การจัดการกับสิ่งท้าทายในภูมิภาค” เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมนำไปต่อยอดความคิด ตลอดระยะเวลา 16 วัน เยาวชนทั้ง 45 คน ได้เดินทางตามเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐและกรุงพนมเปญ กัมพูชา และนครโฮจิมินห์ เวียดนาม ตลอดจนเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย จังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทา สปป. ลาว

ในช่วงระหว่างการเดินทาง เยาวชนได้มีโอกาสเข้าพบบุคคลระดับสูงของไทย โดยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่กัมพูชา คณะเยาวชนได้เข้าพบ ดร. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชาอีกด้วย

นอกจากนี้ เยาวชนได้ทัศนศึกษาและรับฟังบรรยายสรุปตามสถานที่สำคัญ ได้แก่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชมการแสดงโขน ณ ศาลาเฉลิมกรุง ทัศนศึกษาหอฝิ่นและโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ โครงการพัฒนาหมู่บ้านนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข 67 จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา และทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรเยาวชนกัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศ และโรงเรียนมัธยมบ้านดอนทาด โรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว ณ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนสมาคมมิตรภาพไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้วางพื้นฐานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ตลอดจนจิตสำนึกเพื่อสาธารณะระหว่างเยาวชนและประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคตต่อไป