ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

03 Aug 2015   Views 28424

นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และเป็นประธานร่วมในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3


บรรยากาศการเยือนและการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์ นายกรัฐมนตรีสองประเทศได้หารือทวิภาคีและสามารถหาข้อสรุปสำหรับผลักดันประเด็นความร่วมมือสำคัญๆ และเห็นพ้องในข้อริเริ่มใหม่ ๆ อาทิ ผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจำทางและการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการค้าการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เตรียมการเพื่อนำเข้าแรงงานเวียดนามภายใต้บันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานไทย-เวียดนาม ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกัน สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม การเริ่มเจรจาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสองประเทศ

ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร 5 ฉบับ ได้แก่

  1. แถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3
  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
  3. บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน
  4. บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม
  5. บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดลองอาน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวคำปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม "Thailand – Vietnam Business Dialogue" ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย -เวียดนามได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยสนใจไปลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศร่วมกันของไทยและเวียดนาม