โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

28 Aug 2015   Views 4318

การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตาก ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเครื่องกรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภัย โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการส่งมอบ และมีนายหล่วย กั่วอู ผู้ว่าราชการเมืองเมวดี เป็นประธานการรับมอบ