ความตกลงระหว่างไทยกับมองโกเลีย

มองโกเลีย

ความตกลงระหว่างประเทศ

 1. ความตกลงด้านการค้าและความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
  ลงนามเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2517
 2. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
 3. ความตกลงด้านการบิน
  ลงนามเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537
 4. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขไทย-มองโกเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และการแลกเปลี่ยนบุคลากร แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537
 5. พิธีสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-มองโกเลีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548
 6. ความตกลงการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
 7. ความตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรม
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
 8. ความตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
 9. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557