ความตกลงระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ความตกลงระหว่างประเทศ

 1. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา
  ลงนามเมื่อปี 2540
 2. ความตกลงโอนตัวนักโทษ
  ลงนามเมื่อปี 2540
 3. ความตกลงด้านการบิน
  ลงนามเมื่อปี 2540
 4. ความตกลงยกเว้นภาษีซ้อน
  ลงนามเมื่อปี 2548
 5. ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อปี 2548
 6. ความตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง
  ลงนามเมื่อปี 2556
 1. สนธิสัญญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty - MLAT)
 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์ (Letter of Intent on Film Production Cooperation)
 3. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557