Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

การศึกษาดูงานของคณะกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายเรื่องการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศให้แก่สถาบันอาชีวศึกษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง