Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ครูจีนอาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ประจำปี 2560

กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้สูงอายุและพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และรองประธานคณะกรรมการอิสลามและจารีตประเพณีมลายูรัฐกลันตัน มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 59 สายที่ 6