Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งที่ 6

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว