Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต เดินทางมาถวายราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เดินทางมาถวายราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

ประธานาธิบดีเมียนมา เดินทางมาถวายราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เดินทางมาถวายราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง