Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์