วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

article_section4
Another year ewcastle too young for viagra to 24 His great triumph would end in tragedy. Beset by self-doubt as he was invited to speak before the world’s greatest learned bodies, Ventris died four years later, at 34, in a swift, strange car crash that some observers believe was suicide. avec paypal levitra vs viagra รขย€ยœThe funny thing is (Timmons) wanted to act like it was the right call. No, I donรขย€ย™t play that. I donรขย€ย™t pitch, I donรขย€ย™t play defense, I hit. Youรขย€ย™re not going to take my at-bat away from me. Period,รขย€ย Ortiz said. levitra gastric bypass the of Amid debate over the causes of the fires in Australia, United Nations climate chief Christiana Figueres told US broadcaster CNN bushfires were "absolutely" linked to global warming, hitting out at Australian Prime Minister Tony Abbott's decision to repeal the carbon tax. viagra gut nicht limbaugh rush dominican republic viagra In commodity markets, copper added 1.1 percent toaround $7,056 a tonne, helped by a weaker dollar, whileencouraging economic data from both sides of the Atlantic in thepast two days helped push gold down 1.2 percent. Itextended a 0.6 percent drop in the previous session and was notfar from a two-week low of $1,282.69 hit on Friday. molto singolarmente disimprove unaffordably cialis sorting Prime Minister Enrico Letta largely avoided unfunded tax cuts in the budget, which his cabinet approved late on Tuesday, meaning the deficit should stay within the EU ceiling set at 3 percent of economic output. viagra condom durex csd500 playboy hugh hefner viagra รขย€ยœThe Abe government may be tempted to shrug its shouldersand say that things are under control now, and keep pushing torestart plants,รขย€ย Nakano said. รขย€ยœThat could be a very misguidedapproach in terms of a popular backlash and internationalcriticism if the leakage is shown to be even more serious.รขย€ย viagra suppliers fast Whether heรขย€ย™s flying around the bases and thrusting his arms in the air in crazed celebration, or taking his sweet time fielding a hit to right field, just daring a runner to take an extra base so he can gun him down, Puig is an electric presence rare to his sport. viagra online canada 349972 Because, let’s face it, in this country we simply can’t do slick, Bourne has had the courage to realise that what makes for a successful brand is not any pathetic aping of Florida or Vegas but, on the contrary, a determination to keep the Butlin’s brand traditionally, defiantly, British. order cialis one time “What Iรขย€ย™d like to see in the longer term is a publicly run transport organisation that can implement transport strategy in a fully-integrated way to the benefit of everyone who wants to get around the city. holland viagra online The North Carolina-born Travis is a traditional country purist who is a pivotal figure in the genre best known for his hits “Forever and Ever, Amen” and “Three Wooden Crosses.” His Warner Bros. debut album “Storms of Life” sold 3 million copies and helped return country music to its roots.
นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร์
เพื่อนไทยช่วยไทยในสิงคโปร์ ในปี 2553
ประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบรูไน
แต่งงานกับคนต่างชาติ ดีจริงหรือ
ลาว: หนึ่งในประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุด ลำดับที่ 34 ของโลก
การพัฒนาระบบการศึกษาในสิงคโปร์
การปฏิรูปการศึกษาของฟิลิปปินส์
ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกผักผลไม้ของไทยไปญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นหน่ายเซ็กส์ สะท้อนสังคมสิ้นหวัง
การท่องเที่ยวของบรูไนดารุสซาลาม
บรูไนประสบปัญหาความล่าช้าของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างอาชีพ การจ้างงาน และผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว หากเปรียบเทียบในเชิงการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงแล้ว บรูไนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๑๔๘ จาก ๑๘๐ ประเทศที่มีผู้เดินทางมาเที่ยวน้อยที่สุด ปัจจุบันบรูไนมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพียงร้อยละ ๓.๒ จากรายได้ของประเทศ

อุปสรรคสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บรูไนยังไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศ  และหากพิจารณาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นั้น ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเหนือกว่า   ทั้งนี้ เนื่องจาก (๑) บรูไนขาดการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของประเทศและแหล่งท่องเที่ยว   (๒)บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด จึงยังไม่อนุญาตให้มีสถานบันเทิงเหมือนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย   มีผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบรูไนถดถอยลง  (๓) บรูไนยังไม่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจด้านอื่นของประเทศได้  และต้องสูญเสียรายได้ออกนอกประเทศ เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และการว่าจ้างชาวต่างชาติมาทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และ (๔)โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในบรูไนยังไม่ดีพอ และยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก 

การพัฒนากลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว

บรูไนได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้นักธุรกิจและชาวบรูไน มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ซึ่งกลยุทธ์จะเน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศวิทยาหรือแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism)  ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์   การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มรดกอารยธรรมของศาสนาอิสลาม   รวมทั้งเรื่องความมั่นคง และปลอดภัยในการท่องเที่ยว   ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบาย Kenali Negara Kitani หรือ Know Your Country (KNK) Programme  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่น Heart of Borneo Initiative

โครงการสร้างสะพานเชื่อมเขตบรูไน-มัวรา และเขตเตมบูรง

โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงพื้นที่สองส่วนของประเทศบรูไนเข้าด้วยกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลบรูไนมีนโยบายสนับสนุนให้เขตเตมบูรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่นิยมการเที่ยวป่า ชมธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม เขตเตมบูรงยังขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งการสร้างสะพานดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมยิ่งขึ้นด้วย      ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ (mega project) ของบรูไน โดยมีความยาวพาดผ่านอ่าวบรูไนเป็นระยะทางถึง ๑๔ กิโลเมตร และจะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญ (iconic landmark) ของบรูไน ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑

 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

***********************

   กองเอเชียตะวันออก ๑

   กรมเอเชียะตะวันออก

พิมพ์
Share Retweet
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.