วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

article_section4
rxzq2K mdvislkqbtob, [url=http://ejgedpuahzpc.com/]ejgedpuahzpc[/url], [link=http://qgaxeiuucjli.com/]qgaxeiuucjli[/link], http://nexmhdvnvuof.com/
นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร์
เพื่อนไทยช่วยไทยในสิงคโปร์ ในปี 2553
ประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบรูไน
การปฏิรูปการศึกษาของฟิลิปปินส์
การพัฒนาระบบการศึกษาในสิงคโปร์
จัดอันดับ 15 สิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าทำแล้วผิดกฎหมายญี่ปุ่น
ลาว: หนึ่งในประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุด ลำดับที่ 34 ของโลก
แต่งงานกับคนต่างชาติ ดีจริงหรือ
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
การท่องเที่ยวของบรูไนดารุสซาลาม
บรูไนประสบปัญหาความล่าช้าของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างอาชีพ การจ้างงาน และผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว หากเปรียบเทียบในเชิงการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงแล้ว บรูไนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๑๔๘ จาก ๑๘๐ ประเทศที่มีผู้เดินทางมาเที่ยวน้อยที่สุด ปัจจุบันบรูไนมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพียงร้อยละ ๓.๒ จากรายได้ของประเทศ

อุปสรรคสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บรูไนยังไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศ  และหากพิจารณาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นั้น ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเหนือกว่า   ทั้งนี้ เนื่องจาก (๑) บรูไนขาดการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของประเทศและแหล่งท่องเที่ยว   (๒)บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด จึงยังไม่อนุญาตให้มีสถานบันเทิงเหมือนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย   มีผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบรูไนถดถอยลง  (๓) บรูไนยังไม่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจด้านอื่นของประเทศได้  และต้องสูญเสียรายได้ออกนอกประเทศ เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และการว่าจ้างชาวต่างชาติมาทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และ (๔)โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในบรูไนยังไม่ดีพอ และยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก 

การพัฒนากลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว

บรูไนได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้นักธุรกิจและชาวบรูไน มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ซึ่งกลยุทธ์จะเน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศวิทยาหรือแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism)  ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์   การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มรดกอารยธรรมของศาสนาอิสลาม   รวมทั้งเรื่องความมั่นคง และปลอดภัยในการท่องเที่ยว   ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบาย Kenali Negara Kitani หรือ Know Your Country (KNK) Programme  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่น Heart of Borneo Initiative

โครงการสร้างสะพานเชื่อมเขตบรูไน-มัวรา และเขตเตมบูรง

โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงพื้นที่สองส่วนของประเทศบรูไนเข้าด้วยกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลบรูไนมีนโยบายสนับสนุนให้เขตเตมบูรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่นิยมการเที่ยวป่า ชมธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม เขตเตมบูรงยังขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งการสร้างสะพานดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมยิ่งขึ้นด้วย      ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ (mega project) ของบรูไน โดยมีความยาวพาดผ่านอ่าวบรูไนเป็นระยะทางถึง ๑๔ กิโลเมตร และจะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญ (iconic landmark) ของบรูไน ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑

 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

***********************

   กองเอเชียตะวันออก ๑

   กรมเอเชียะตะวันออก

พิมพ์
Share Retweet
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.