วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

article
I sing in a choir milk the cash cow slots Christina Aguilera is showing off those famous curves! The songstress flaunted her hourglass shape in a very sheer dress while filming her new music video outside a grocery store in Los Angeles, Calif. need help writing a term paper รขย€ยœTests on an eight channel Quantum Access Network demonstrated that a user can transmit secret keys with a bit rate in excess of 250 kbit/sec or 80GB per month, which is enough to encrypt one million emails.รขย€ย
A Second Class stamp order clonidine online overnight But it was going too often to players coming back from drug suspensions, so it evolved into Most Improved tadalista professional "Our prosecutors will conduct an independent, thorough, fair and expeditious investigation," U.S rulide 300mg And while the company has been watching for signs that Russia would cut off sales of the RD-180 engine, he said the company“doesn’t think there is going to be any material effect.” (Two of the engines were delivered to ULA this week.) Also, Boeing’scapsule can fit on many different rockets and does not have to be launched solely on the Atlas V, he said. buy cytoxan The Roswell council minutes note various council members objecting to the proposed tower as "aestheticallyincompatible" with the surrounding residential area, potentially harming property values. purchase cefadroxil online At euronews we believe in the intelligence of our viewers and we think that the mission of a news channel is to deliver facts without any opinion or bias, so that the viewers can form their own opinion on world events. buy duricef Back in the 1870s a “Second Doomsday Book” was published; it found that all 60 million acres in Britain were owned by just 4.5 per cent of the population glycomet sr price After the shipyard visit, Biden and Shea-Porter made an unannounced visit to the Old Ferry Landing restaurant in nearby Portsmouth, New Hampshire, startling lunchgoers, who broke into applause starlix nateglinide And just 3% of boys and 2.4% of girls managed to eat the recommended daily intake of whole grains. glucovance online no prescription A new way of life became routine: mandatory bag checks before going to a movie, additional security costs on my bills at dinner for the guard posted outside, and the constant feeling that at any time I could be blown up by someone else’s hatred. alesse birth control pills for acne He feels better at the plate, much better than he did in, say, June, and the numbers are better in the second half of the season.
สรุปสาระสำคัญการบรรยายเรื่อง “ตลาดส่งออกข้าว: โอกาสและอุปสรรคของไทย”
สรุปและเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจใน สปป.ลาว : กฏหมายส่งเสริมการลงทุนปี 2552 และปีการท่องเที่ยวลาว 2555"
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) ของเกาหลีใต้ ทางเลือกและโอกาสของไทย”
นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร์
งานประเพณีปีใหม่ลาว
โลกในอนาคตปี ค.ศ. 2020
ผลไม้ไทยในตลาดจีน ปี 2557
นโยบาย Wawasan 2035 ของบรูไนดารุสซาลาม
การวางผังเมืองของสิงคโปร์
สิงคโปร์ …. ประเทศเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ตของบ้านเรา)

แต่มีประชากรถึง 5.08 ล้านคนแถมคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจอีกมากมาย   รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับการวางผังเมือง เพื่อให้สิงคโปร์เป็นเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี จนสามารถเป็นเมืองที่มีอัตตลักษณ์โดดเด่น พร้อมรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยว

การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จของสิงคโปร์มีปัจจัยจาก

1. แนวทางการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน แนวทางดังกล่าวมุ่งทำให้สิงคโปร์เป็น “เมืองที่โดดเด่น” หรือ “A City of Distinction” ที่มีทั้งความแปลกใหม่และมีอัตตลักษณ์เฉพาะตน มีสภาพที่ตื่นตัวพร้อมรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยว และอยู่อาศัยได้สบาย (vibrant and livable environment)

2.  แนวทางข้างต้นเป็นกรอบความคิด (Concept Plan) ในการพัฒนาและวางผังเมือง เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าในระยะยาว การทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (capitalize assets)รวมทั้งการวางระบบคมนาคม โดยคาดคะเนถึงลักษณะบ้านเมืองใน อนาคต 40-50 ปีข้างหน้า อาทิ การสร้างศูนย์การค้าใต้ดิน    

3.  จากกรอบความคิด (Concept Plan) มีการจัดทำแผนแม่บทในรายละเอียด (Master Plan)ที่มี แผนงานระยะกลาง 10-15 ปี แผนงานต่าง ๆ เป็นเอกสารที่มีผลบังคับทางกฎหมายที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผล มีการทบทวนแผนทุก 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง

4.  แนวคิดที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่

              4.1  การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว โดยพยายามคงพื้นที่สีเขียวไว้ในอัตรา 1:6 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทนส่วนที่ถูกทำลายจากการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง รวมทั้งวางผังให้พื้นที่สีเขียวต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน

              4.2  ส่งเสริมการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน (Community Living) มากกว่าความเป็นส่วนตัว เช่น สร้างพื้นที่ว่างสำหรับการวิ่งออกกำลังกาย การสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร รวมทั้งทางเชื่อมอาคารในช่วงชั้นสูง ๆ รวมทั้งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ดี ทั้งนี้ อาคาร Pinnacle@Duxton ในเขต Tanjong Pagar เป็นอาคารตัวอย่างของแนวคิด Community Living  ซึ่งได้รับรางวัล Best Tall Building Asia & Australia Award จาก The Council of Tall Buildings and Urban Habitat  

            4.3  ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งเรื่องอัคคีภัย และภัยทางอากาศ ซึ่งกำหนดให้อาคารที่สร้างใหม่จะต้องไม่สูงเกิน 280 เมตร

5. การที่สิงคโปร์ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหน่วยงานหลักหรือ “เจ้าภาพ”ที่ชัดเจน (Urban Redevelopment Authority – URA เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาเมือง) และมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับแผนไปดำเนินงานโดยไม่ซ้ำซ้อน อาทิ Building and Contruction Authority - BCA รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร

พิมพ์
Share Retweet
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.