วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

article
A packet of envelopes order imitrex injection Instead, Rodriguez wants to talk about the support he has gotten from fans, when he has to know that most Yankee fans want to shoot him into outer space, and think about a day when the Yankees can use the money they have wasted on him on players who might be able to win more than the one World Series that A-Rod has won in the nearly 10 years he has worn a Yankee uniform.
Would you like to leave a message? test x180 mg In a letter to Michael Gove, the Education Secretary, the cross-party group called for a major funding loop hole affecting sixth form colleges to be closed to enable institutions to compete on a “level playing field” with schools. alfuzosin teva alkohol รขย€ยœThat was neat, that was cool,รขย€ย he said. รขย€ยœWe battled these guys with the Orioles last year, but this is different. When youรขย€ย™re on deck รขย€ย” I mean, you canรขย€ย™t repeat what the fans say to you รขย€ย” itรขย€ย™s just a different vibe, a different atmosphere for sure. But all that stuff does is motivate us as players to go out there and perform better.รขย€ย
Why did you come to ? buy amoxicillin for dogs uk รขย€ยœI donรขย€ย™t know. It has nothing to do with us. I understand we were just out there,รขย€ย Ryan said sarcastically. รขย€ยœCertainly that was well reported and all that. So, weรขย€ย™ll get to see. Weรขย€ย™ll see if ... some of those issues exist this week.รขย€ย oxanex San Mateo police Sgt. Dave Norris said that the connection between the two crimes was made the morning after the arrest. The similarities between the two incidents were drawn almost immediately, including the description of the suspect, the vehicle and the weapon used during the robbery.
นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร์
สรุปสาระสำคัญการบรรยายเรื่อง “ตลาดส่งออกข้าว: โอกาสและอุปสรรคของไทย”
แต่งงานกับคนต่างชาติ ดีจริงหรือ
สถานการณ์พลังงานของบรูไนในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” สร้างสมานฉันท์
ชุดอ๋าวส่าย (Ao Dai) ของสตรีชาวเวียดนาม
ประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบรูไน
การวางผังเมืองของสิงคโปร์
สิงคโปร์ …. ประเทศเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ตของบ้านเรา)

แต่มีประชากรถึง 5.08 ล้านคนแถมคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจอีกมากมาย   รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับการวางผังเมือง เพื่อให้สิงคโปร์เป็นเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี จนสามารถเป็นเมืองที่มีอัตตลักษณ์โดดเด่น พร้อมรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยว

การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จของสิงคโปร์มีปัจจัยจาก

1. แนวทางการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน แนวทางดังกล่าวมุ่งทำให้สิงคโปร์เป็น “เมืองที่โดดเด่น” หรือ “A City of Distinction” ที่มีทั้งความแปลกใหม่และมีอัตตลักษณ์เฉพาะตน มีสภาพที่ตื่นตัวพร้อมรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยว และอยู่อาศัยได้สบาย (vibrant and livable environment)

2.  แนวทางข้างต้นเป็นกรอบความคิด (Concept Plan) ในการพัฒนาและวางผังเมือง เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าในระยะยาว การทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (capitalize assets)รวมทั้งการวางระบบคมนาคม โดยคาดคะเนถึงลักษณะบ้านเมืองใน อนาคต 40-50 ปีข้างหน้า อาทิ การสร้างศูนย์การค้าใต้ดิน    

3.  จากกรอบความคิด (Concept Plan) มีการจัดทำแผนแม่บทในรายละเอียด (Master Plan)ที่มี แผนงานระยะกลาง 10-15 ปี แผนงานต่าง ๆ เป็นเอกสารที่มีผลบังคับทางกฎหมายที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผล มีการทบทวนแผนทุก 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง

4.  แนวคิดที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่

              4.1  การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว โดยพยายามคงพื้นที่สีเขียวไว้ในอัตรา 1:6 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทนส่วนที่ถูกทำลายจากการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง รวมทั้งวางผังให้พื้นที่สีเขียวต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน

              4.2  ส่งเสริมการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน (Community Living) มากกว่าความเป็นส่วนตัว เช่น สร้างพื้นที่ว่างสำหรับการวิ่งออกกำลังกาย การสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร รวมทั้งทางเชื่อมอาคารในช่วงชั้นสูง ๆ รวมทั้งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ดี ทั้งนี้ อาคาร Pinnacle@Duxton ในเขต Tanjong Pagar เป็นอาคารตัวอย่างของแนวคิด Community Living  ซึ่งได้รับรางวัล Best Tall Building Asia & Australia Award จาก The Council of Tall Buildings and Urban Habitat  

            4.3  ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งเรื่องอัคคีภัย และภัยทางอากาศ ซึ่งกำหนดให้อาคารที่สร้างใหม่จะต้องไม่สูงเกิน 280 เมตร

5. การที่สิงคโปร์ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหน่วยงานหลักหรือ “เจ้าภาพ”ที่ชัดเจน (Urban Redevelopment Authority – URA เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาเมือง) และมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับแผนไปดำเนินงานโดยไม่ซ้ำซ้อน อาทิ Building and Contruction Authority - BCA รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร

พิมพ์
Share Retweet
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.