วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนาม ... จากกูรู" เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมการขยายตลาดการค้า และการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 02 018-6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com
โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๒ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย จำนวน ๔๕ คน เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว กิจกรรมดังกล่าวมีหัวข้อหลัก คือ “การรับมือกับประเด็นท้าทายในภูมิภาค” (Addressing Regional Challenges) ซึ่งเน้นประเด็นความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ทางการตลาดของส้มฉู่เฉิงจากมณฑลยูนนาน
นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้สรุปแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการตลาดที่น่าสนใจที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มฉู่เฉิงของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราว (Story) ของตัวสินค้า เพื่อเป็นจุดขายและสร้างความนิยมในการบริโภคและเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ อาทิ
กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนาม ... จากกูรู" เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมการขยายตลาดการค้า และการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 02 018-6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชาจากกูรู”
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปีโดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
สายใยเชื่อมสัมพันธ์"สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว
บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
อ่านต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาดของส้มฉู่เฉิงจากมณฑลยูนนาน
กลยุทธ์ทางการตลาดของส้มฉู่เฉิงจากมณฑลยูนนาน
“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมืองเฮรา
การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยกับ Agricultural Bank of china
สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2558
อ่านต่อ
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ 
นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ"
จัดอันดับ 15 สิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าทำแล้วผิดกฎหมายญี่ปุ่น
รายงานชี้ประชากรจีนวัยผู้ใหญ่และเยาวชนกำลังเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามการเจริญทางเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ออกกฏใหม่แก่คู่แต่งงานระหว่างชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติ
อ่านต่อ
บ้านปลาธนาคารปู ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อชีวิต
อ่านต่อ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.